Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών (Ορθή επανάληψη)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για το έργο Δίκτυο Ασφαλούς Πρόσβασης Επιχειρησιακών Μέσων ΛΣ στο δίκτυο ΥΝΑΝΠ και αναβάθμιση δικτυακής υποδομής Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.” προϋπολογισμού 4.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που ανακοινώθηκε με την Αρ. Πρωτ: 2834.4/12055/2017/15-02-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Δ΄ Ανακοίνωση Πρόσκλησης στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:
 
«Microsoft Hellas»
«DellEMC»
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρία Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων»
«SPACE HELLAS Α.Ε.»

«HUAWEI TECHNOLOGIES S.A.»
«COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ»
«IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις (Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης), που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:
 
Δημόσια Διαβούλευση_ «Microsoft Hellas»
Δημόσια Διαβούλευση_«DellEMC»
Δημόσια Διαβούλευση_«ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρία Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων»
Δημόσια Διαβούλευση_«IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL