Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για την “Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων πλωτών  - χερσαίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.”, προϋπολογισμού 5.600.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου απαιτείται)που ανακοινώθηκε με την με Αρ. Πρωτ: 2834.4/9454/2017/07-02-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

  • «HELLAS MARINE ELECTRONICS – Γ. ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ& ΣΙΑΟ.Ε
  • «ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ»
  • «SRHMARINEΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε.»
  • «INTERMARINE ELECTRONICS A.E.»
  • «TRADE TECH»
  • «COSMOS BUSINES SYSTEMS SA»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

  • Δημόσια Διαβούλευση_HELLASMARINEELECTRONICS
  • Δημόσια Διαβούλευση_ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ATEE
  • Δημόσια Διαβούλευση_SRH MARINE ΗΕΛΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕ
  • Δημόσια Διαβούλευση_INTERMARINE ELECTRONICS AE

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL