Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην εξάρμοση – επισκευή – επιθεώρηση υδραυλικών μηχανισμών (έμβολα – διανομείς) μετάδοσης κίνησης μεταβλητού βήματος ελίκων Κυρίων Μηχανών, ΠΠΛΣ 414.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.000,00€#, απαλλασσομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων.

3.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ, στο εξής τηλέφωνο:6938407186, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την εξάρμωση – επισκευή – επιθεώρηση υδραυλικών μηχανισμών (έμβολα – διανομείς) μετάδοσης κίνησης μεταβλητού βήματος ελίκων Κυρίων Μηχανών, συμπεριλαμβανομένων και αγορά και τοποθέτηση ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν κατά την εξάρμοση-επισκευή-επιθεώρηση-άρμωση αυτών ΠΠΛΣ 414» μέχρι και την 12-05-2017 και ώρα 13:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης  του Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL