Ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας κλήρωσης για την τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών στο πλαίσιο της αριθ. 03/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται ότι στις 10/5/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. θα γίνει κλήρωση για την τροποποίηση συγκρότησης της αρ. πρωτ. Β/1700/31-10-2016 Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών (ΑΔΑ:Ω7Η54653ΠΩ-ΒΧΚ),

στο πλαίσιο της αριθ. 3/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου Ειδικού Συμβούλου για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση εγκεκριμένα πρότυπα και στη διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας του ΥΝΑΝΠ, ως δικαιούχου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εν ισχύ Προγραμματικής Περιόδου» (ΑΔΑ: ΩΒ0Σ4653ΠΩ-06Κ), στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»(ΣΑΕ589/1)

σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.» (Β’ 677) – Υποπρόγραμμα Α΄.

Η οριστική τροποποίηση της συγκρότησης της παραπάνω επιτροπής θα γίνει  με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Πύλες Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από τη Μονάδα Β΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΝΑΝΠ (website: www.hcg.gr, www.yen.gr).  

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL