Περίληψη ανάκλησης απόφασης κατά το μέρος που αφορά προκήρυξη πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Περίληψη ανάκλησης απόφασης κατά το μέρος που αφορά προκήρυξη πλήρωσης κενών  οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
 
Με την αριθ. 2901.1/32474/2017/5-5-2017  απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακλήθηκε  η  υπ’ αριθμ. 5121.01/12/03-08-2007 Προκήρυξη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά το μέρος που παραμένει εκκρεμής και αφορά στην πλήρωση  κενών   οργανικών   θέσεων Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ/ φυσικής αγωγής), στις ΑΕΝ/Ασπροπύργου, Μακεδονίας και  Κρήτης, συνολικά τριών  (03)  και τη ματαίωση κάθε εκκρεμούς διαδικασίας πλήρωσης αυτών. 
Πλήρες αντίγραφο της πιο πάνω  απόφασης, έχει τοιχοκολληθεί στο Κεντρικό Κτίριο του ΥΝΑΝΠ και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new 
(Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr 
 
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL