Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Συστημικός Αριθμός: 41259)

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Συστημικός Αριθμός: 41259) , για την «Προμήθεια καυσίμων για το Β’ εξάμηνο του έτους 2017 για την κάλυψη αναγκών του ΥΝΑΝΠ».

1.         Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 04/2017 Διακήρυξηπροκηρύχθηκε από την Υπηρεσία μας διαγωνισμός για την «Προμήθεια καυσίμων για το Β’ εξάμηνο του έτους 2017για την κάλυψη αναγκών του ΥΝΑΝΠ», εκτιμώμενης αξίας #933.100,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑόπου απαιτείται) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, καθορίσθηκε δε ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 15-05-2017 και ώρα 15:00.

2.         Ως προς τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ζ’ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της αριθμ. 04/2017 διακήρυξης διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν στο Μέρος IV «Κριτήρια Επιλογής» και συγκεκριμένα των Ενοτήτων Α’ «Καταλληλότητα», Β’ «Οικονομική και Χρηματοδοτική επάρκεια», Γ’ «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» και Δ’ «Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» , καθότι τα ανωτέρω κριτήρια δεν απαιτούνται από την εν λόγω Διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε απάντηση δοθεί σε αυτά δεν θα αξιολογηθεί/ληφθεί υπόψιν από το αρμόδιο προς τούτο όργανο.

3.         Επιπρόσθετα στο Παράρτημα Ζ’ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» Μέρος V«Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων» αυτού, σύμφωναμε τα αναγραφόμενα στο Μέρος V του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου2016, αναφέρεται ότι: «για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: (…) πληροί τα αντικειμενικά κριτήρια (…)». Συνεπώς, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν απαιτείται η συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου, ενώ οποιαδήποτε απάντηση δοθεί σε αυτό δεν θα αξιολογηθεί/ληφθεί υπόψιν από το αρμόδιο προς τούτο όργανο.

4.         Οι ανωτέρω διευκρινίσεις να αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμεςως επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 41259.’’

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL