Διακήρυξη 06/2017

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμήςκαι με αντικείμενο την «Προμήθεια Θαλάσσιου Εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα: Είδος (Α): Πλωτό Φράγμα τύπου φράχτη (με παρελκόμενα), Είδος (Β): Απορροφητικά Υλικά, και Είδος (Γ): Χημικές Διασκορπιστικές Ουσίες 3ης γενιάς Τύπου 2 (συμπυκνωμένα). Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό #222.456,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί 100% από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου/ λογαριασμός «Γαλάζιο Ταμείο», οικονομικού έτους 2017, ΚΑΕ 2249.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. [Συστημικός Αριθμός:41298 (CPV: 34930000-5)]

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09-06-2017 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-06-2017 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1374653/213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL