ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 06-04-2017 και περί ώρα 00:30΄, στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε προς τον κ. ΦΑΛΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ με Α.Φ.Μ.: 053774873 της Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς το Νο 389/05-04-2017 δελτίο αποστολής-συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων, επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4177/13, η ένδειξη της ζώνης αλίευσης (FAO) των διακινούμενων αλιευμάτων. Tα ανωτέρω, δηλαδή η μη αναγραφή με υπαιτιότητα του καθ' ου η παρούσα, στο Νο 389/05-04-2017 δελτίο αποστολής-συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων, της ζώνης αλίευσης (FAO) των διακινούμενων αλιευμάτων, καθιστούν το προαναφερόμενο δελτίο αποστολής-συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων, ελλιπές ως προς την αναγραφή των ενδείξεων του συνόλου προς διάθεση από τον καθ' ου η παρούσα αλιευμάτων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL