Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών κτιριακών εγκαταστάσεων ΥΝΑΝΠ από την 01/07/2017 έως την 31/12/2017, προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ #73.800,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή.

 

Ημ/νία:    06– 06– 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄

Τόπος διενέργειας: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ Ω0ΨΓ4653ΠΩ-8ΛΚ)1.89 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL