Διακήρυξη 07/2017 για την προμήθεια οχημάτων μεταφοράς υλικών για το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, δημόσιος διαγωνισμός, ανοικτής διαδικασίας, με συστημικούς αριθμούς -41988- και -41989- αντίστοιχα ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  με αντικείμενο την«Προμήθεια οχημάτων μεταφοράς υλικών για το ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και συγκεκριμένα: Είδος Α’: Ένα (01) Όχημα Μεταφοράς Υλικών Κλειστού Τύπου Vanμεικτού βάρους έως 3500kg, και Είδος Β΄: Ένα (01) Όχημα Μεταφοράς Υλικών (Μεικτής Χρήσης) μεικτού βάρους 3500kg,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας #100.000,00# ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και τελών ταξινόμησης).Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί 100% από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2017, ΚΑΕ 2252.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06-06-2017 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07-07-2017 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1374648 / 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL