Δημοσίευση Ν. 4470/2017 (ΦΕΚ Α΄ 65/08.05.2017) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις (BWM 2004)

Δημοσίευση Ν. 4470/2017  (ΦΕΚ Α΄ 65/08.05.2017) 
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον  Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις (BWM 2004)
 
    Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4470/2017 (ΦΕΚ Α΄ 65/08.05.2017) με τίτλο “Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον  Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις ". Στόχο της Σύμβασης αποτελεί η θέσπιση των διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθούνται από τα πλοία για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της μεταφοράς και της διασποράς στη θάλασσα επιβλαβών, υδρόβιων οργανισμών, μέσω της αλλαγής του έρματος των πλοίων. 
   Οι διατάξεις της εν λόγω Σύμβασης και του Παραρτήματός της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, αποσκοπούν στην πρόληψη, ελαχιστοποίηση και τελικώς εξάλειψη της μεταφοράς επιβλαβών υδρόβιων οργανισμών και παθογόνων παραγόντων μέσω του ελέγχου και της διαχείρισης έρματος και ιζημάτων των πλοίων. 
 
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL