Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων (επαναληπτικής) Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια “Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος δορυφορικού εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς προγράμματος COSPAS - SARSAT”, προϋπολογισμού 7.200.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/39257/2017/30-05-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), όπως παρατάθηκε με την Αρ. Πρωτ: 2834.4/42254/2017/12-06-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Παράτασης ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

  • «THALES HELLAS SA»
  • «McMURDO»
  • «ACTISPLAN Ltd» - «EMS Technologies Canada, Ltd. (a wholly owned subsidiary of Honeywell International Inc.)»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

  • Δημόσια Διαβούλευση_McMURDO

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Δημόσια Διαβούλευση McMURDO150.64 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL