Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την για την προμήθεια ‘’Τέσσερα (04) παράκτια περιπολικά πλοία’’ μήκους άνω των 30μ, [δύο (02) πλοία συν δύο (02) με δικαίωμα προαίρεσης εφόσον επιτευχθεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή] προϋπολογισθείσας αξίας έκαστου πλοίου δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ #15.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας με το δικαίωμα προαίρεσης εξήντα εκατομμυρίων ευρώ #60.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), που ανακοινώθηκε με την με Αρ. Πρωτ: 2834.4/41109/2017/07-06-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Δ΄ Ανακοίνωση Πρόσκλησης την 07/06/2017 στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 

• «ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - LAMBROU DEFENSE & MARITIME SOLUTIONS CORPORATION»
• «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Α.Ε.»
• «ΜΟΔΙΑΝΟ ΡΩΣΣΩΝΗΣ Α.Ε.»
• «ELBIT SYSTEMS Ltd»
• «TRADE TECH»
• «ELMON S.A.»
• «FORESIGHT STRATEGY & COMMUNICATIONS» – «FSD»
• «KERSHIP»
• «SWEDE SHIP MARINE AB» - «MARINE TECHNICAL BUREAU»
• «C-TRUK»
• «LEAFIELD LOGISTICS AND TECHNICAL SERVICES Limited» - «ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
• «FLIR SYSTEMS» - «ΑΡΜΑΓΚΟΝ ΣΥΜΒ. ΕΠΙΧ. Μ.ΕΠΕ.»
• «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» - «CONSTRUCTIONS MÈCANIQUES DE NORMANDIE (CMN CHERBOURG)»
• «SOCARENAM S.A.S SHIPYARD»
• «CANTIERE NAVALE VITTORIA SpA»
• «YFANTIS Edge Technologies & Consulting lc»
• «ROLLERDECK ASSOCIATES» - «SWIFTSHIPS, LLC»

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

• Δημόσια Διαβούλευση_FORESIGHT STRATEGY & COMMUNICATIONS - FSD
• Δημόσια Διαβούλευση_ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Α.Ε.
• Δημόσια Διαβούλευση_LEAFIELD LOGISTICS AND TECHNICAL SERVICES Limited - ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
• Δημόσια Διαβούλευση_ROLLERDECK ASSOCIATES - SWIFTSHIPS, LLC
• Δημόσια Διαβούλευση_ KERSHIP
• Δημόσια Διαβούλευση_ SWEDE SHIP MARINE AB - MARINE TECHNICAL BUREAU

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL