Παροχή Διευκρινίσεων


Σε συνέχεια της ΑριΘ. Πρωτ. : 2833.2-3/55215/2017/26-07-2017 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. (ΑΔΑ :7ΑΨΩ4653ΠΩ-Ζ5Ο, ΑΔΑΜ : 17PROC001755806) με τίτλο : «Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού-κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/16 (Α΄147)- για την προμήθεια έξι (ο6) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ  #59.990,00€# (απαλλασσομένου ΦΠΑ)» , παρέχεται υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως συνημμένο αρχείο.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL