Απόφαση Ματαίωσης και επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ματαίωση και Επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών γενικής επισκευής δύο (02) κύριων μηχανών της πλοηγίδος Π.Υ. 55 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά,  προϋπολογισμού σαράντα τριών  χιλιάδων  #43.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 
Αποδεχόμενος το από 31-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών (σχετ. 10):
 
(α) τη ματαίωση της αριθ. πρωτ.: 3438.3/18/2017/19-07-2017 Απόφασης Κ.Λ.Π/Π.Σ.Π, με θέμα: ¨Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών γενικής επισκευής δύο (02) κύριων μηχανών της πλοηγίδος Π.Υ. 55 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά,  προϋπολογισμού σαράντα τριών  χιλιάδων  #43.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.),  για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό  (10) όμοιο Πρακτικό,
 
(β) την επανάληψη  με τροποποίηση  των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και
 
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
 
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν 4412/16) με σφραγισμένες προσφορές, για την γενική επισκευή δύο κύριων μηχανών (CPV: 50300000-8) για τις ανάγκες της πλοηγίδος Π.Υ. 55 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά,  προϋπολογισμού σαράντα τριών  χιλιάδων  #43.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
 

Ημ/νία:   21– 08– 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Τόπος διενέργειας: ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ,

Κεντρικός Λιμένας Πειραιά,  Θέση Παλατάκι,  Πύλη  Ε11

2ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων 

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL