Διακήρυξη 08/2017

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμήςκαι με αντικείμενο την «Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)», προϋπολογισθείσας αξίας επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ #7.200.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής)καιπεριλαμβάνεται στην πράξη «Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. [Συστημικός Αριθμός: 44205 (CPV: 32530000-7)]

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01-09-2017 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-10-2017 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1374210/213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                  

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL