Παροχή Διευκρινίσεων

Κατόπιν ερωτημάτων οικονομικού φορέα και σε συνέχεια της ΑριΘ. Πρωτ.:2833.1-3/69363/2017/29-09-2017 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. (ΑΔΑ : 6ΞΘΖ4653ΠΩ-Υ35, ΑΔΑΜ:17PROC002017923)με τίτλο : «Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου ποιότητας για ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το πρότυπο   ISO9001:2015 για τις Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ – ΔΝΕΡ – ΔΠΝ και ΔΘΣ, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μίας χιλιάδων Ευρώ #31.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)», διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

(α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της (α) σχετικής «(…)Οι προσφέροντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς πιστοποίηση Υπηρεσιών είτε τμηματικά για συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες Υπηρεσίες λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πίνακα προϋπολογισμού της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης (…)». Συνεπώς δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής προσφοράς για κάθε μία Υπηρεσία αλλά μία προσφορά για όλες ή για συγκεκριμένη/νες Υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευκρινίζεται αν η προσφορά αφορά στο σύνολο των Υπηρεσιών ή συγκεκριμένη/νες Υπηρεσία/ες.

(β) Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημά σας διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται βεβαίωση έργων των τελευταίων δύο ετών αλλά κατάλογος των κυριοτέρων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Ο δε κατάλογος δεν απαιτείται να φέρει κάποια επικύρωση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL