ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ αναφορικά με την Απόφαση-Διακήρυξη του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθ.πρωτ. 4122.72-10/2936/5-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΖΧ4653ΠΩ-92Α, ΑΔΑΜ: 17PROC002048408) για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης έργου

 "Προσωρινή Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών"

Κατηγορία:


Wildcard SSL