Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για την “Προμήθεια σκαφών για εξυπηρέτηση αναγκών ΕΚΑΒ (Πλωτά Ασθενοφόρα)”, συνολικού προϋπολογισμού 750.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)που ανακοινώθηκε με την Αρ. Πρωτ: 2834.4/60638/2017/23-08-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για Διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:
 

  • «BARRACUDA»
  • «NORSAFE HELLAS S.A

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:
 

  •  Τεχνικός Διάλογος_BARRACUDA
ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικος διάλογος BARRACUDA314.08 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL