Προμήθεια Θερμικών Καμερών των Πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια Θερμικών Καμερών των Πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριών εκατομμυρίων ευρώ #3.000.000,00€#» (απαλλάσσεται ΦΠΑ)» προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της περιόδου 2014–2020 – Τομέας Σύνορα του Ειδικού Στόχου «Σύνορα» και του Εθνικού Στόχου «Εθνική Ικανότητα») σε ποσοστό 75% και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ σε ποσοστό 25%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. [Συστημικός Αριθμός: 47441 (CPV: 35720000)]

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20-10-2017 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05-12-2017 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-1374653/213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL