Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 1.296.923,08€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)» που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/65222/2017/13-09-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών όπως παρατάθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/69946/2017/02-10-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση παράτασης Δημόσιας Διαβούλευσης στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

  • «Α.Τ.Ε.Σ.Ε Α.Ε.»  
  • «TRADETECH»
  • «TRANSAS MARINE LIMITED»
  • «Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ «AXIATECH»»
  • «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μ. ΕΠΕ LAB-HELLAS LTD»
  • «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

  • Δημόσια Διαβούλευση_«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ»
  • Δημόσια Διαβούλευση_«Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ «AXIATECH»
  • Δημόσια Διαβούλευση_«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μ. ΕΠΕ «LAB-HELLAS LTD»

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL