Διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Απαιτήσεων/Προδιαγραφών

Ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές για το έργο “Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS”, προϋπολογισμού 600.000,00€, με σκοπό τη συλλογή παρατηρήσεων και σχολίων επι των τεχνικών προδιαγραφών του έργου αυτού.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από Τεχνικό Σύμβουλο σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας και υλοποίησης του έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS», ήτοι κατά τη μελέτη, την υποστήριξη κατά το σχεδιασμό του Έργου του VTMIS, την παρακολούθηση υλοποίησης, την παρακολούθηση της δοκιμαστικής του λειτουργίας και παραλαβής του.

H συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διαβούλευσης δεν είναι δεσμευτική. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων/Προδιαγραφών επιχειρησιακές – τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές καθώς και κριτήρια επιλογής της υπό ανάθεσης μελέτης, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν απο την Αναθέτουσα Αρχή κατά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών - επιχειρησιακών απαιτήσεων/προδιαγραφών και κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και της μη νόθευσης του ανταγωνισμού.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Απαιτήσεων/Προδιαγραφών θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και YNANΠ (www.yen.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, υπό την επιφύλαξη χαρακτηρισμού πληροφοριών από τους οικονομικούς φορείς ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να δηλώνουν ρητά τις πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές, προκειμένου αυτές να μη δημοσιοποιηθούν. Επισημαίνεται ότι κατά την καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, οι εν λόγω παρατηρήσεις/σχόλια αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να συμπληρώνουν τη φόρμα υποβολής σχολίων στο ΕΣΗΔΗΣ και να αποστέλλουν συμπληρωμένο το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Απαιτήσεων/Προδιαγραφών ή/και να ζητήσουν διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysed.yna@yen.gr της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, επί δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη την Ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι μέχρι και την 21-11-2017, ημέρα Τρίτη, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Απαιτήσεων/Προδιαγραφών.

Η παρούσα ανακοίνωση και το επισυναπτόμενο Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του YNANΠ (www.yen.gr) στο σύνδεσμο Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις  -> Δημόσιες Διαβουλεύσεις Έργων.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL