Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την “Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας”, συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που ανακοινώθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), με την με Αρ. Πρωτ.: 2834.4/68443/2017/26-09-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Δ' Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοικτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, όπως παρατάθηκε με την με Αρ. Πρωτ.: 2834.4/73867/2017/17-10-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Δ' Ανακοίνωση παράτασης Τεχνικού Διαλόγου, συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

  • «ΟΤΕ Α.Ε.»
  • «ACTIVE COMPUTERS SYSTEMS Α.Ε
  • «Α.ΔΗΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ/ΕΠΕ»
  • «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

  • Τεχνικός Διάλογος_ΟΤΕ Α.Ε.
  • Τεχνικός Διάλογος_Α. ΔΗΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ/ΕΠΕ
  • Τεχνικός Διάλογος_Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL