Συμφωνία πλαίσιο για Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα έτη 2018-2019 (Συστημικός αριθμός -48517-)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, προς σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για τα έτη 2018- 2019 για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα: το υψηλότερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσης του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή του αρμόδιου Υπουργείου, ανά νομό και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr  (Συστημικός αριθμός : -48517-): «Eίδος (Α): Πετρέλαιο Κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη Λιμενικών Αρχών, προϋπολογισμού #8.594.233,71# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται), ο οποίος επιμερίζεται σε #7.980.465,62€# καθαρή αξία και #613.768,09€# ΦΠΑ, Eίδος (Β): Πετρέλαιο Κίνησης Πλοηγικών Σταθμών, προϋπολογισμού #1.035.284,80€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) και Είδος (Γ): Πετρέλαιο Θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη Σχολών Εμπορικού Ναυτικού προϋπολογισμού #487.329,34€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος επιμερίζεται σε #393.672,25€# καθαρή αξία και σε #93.657,09€# ΦΠΑ», ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας #10.166.847,85# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται) για τις ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι πιστώσεις για το είδος Α’, ήτοι την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) των Λιμενικών Αρχών θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό εξόδων του φορέα ΚΑΕ 41/140/1511 οικ. ετών 2018-2019, για το είδος Β΄, ήτοι την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης) Πλοηγικών Σταθμών θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας ετών 2018-2019 ΚΑΕ 1611γ, 1611στ, 1611β, 1611θ, 1611δ, 1611μ, 1611η, 1611ι, 1611λ, 1611ζ, 1611κ και 1611ε και για το είδος Γ΄, ήτοι την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης Σχολών Εμπορικού Ναυτικού θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 1611 του προϋπολογισμού Παγίας Προκαταβολής Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης ετών 2018-2019.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09-11-2017 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-12-2017 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1374648 / 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL