Ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας κλήρωσης για την τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της αριθ. 02/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κατ’ εφαρμογή της περ. ε της παραγράφου 11 του άρθρ. 221 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ανακοινώνεται ότι στις 17/11/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 π.μ. θα γίνει κλήρωση για την τροποποίηση συγκρότησης της αρ. πρωτ. Β/1552/7-10-2016 Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)  (ΑΔΑ:Ψ1Ε94653ΠΩ-ΜΞΜ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στο πλαίσιο της αριθ. 02/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση και προετοιμασία πρότασης έργου σχετικά με την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων κατά μήκος του άξονα Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών  Orient/East Med» στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη – CEF» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΑΕ689/1) (ΑΔΑ: ΨΑΒ74653ΠΩ-0ΞΞ).

Η οριστική τροποποίηση της συγκρότησης της παραπάνω επιτροπής θα γίνει  με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Πύλες Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από τη Μονάδα Β΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΝΑΝΠ (website: www.hcg.gr, www.yen.gr). 

Κατηγορία:


Wildcard SSL