Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Απαιτήσεων/Προδιαγραφών

Από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Απαιτήσεων/Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS», προϋπολογισμού 600.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που ανακοινώθηκε με την Αρ. Πρωτ.: Ε.Δ. ΕΣΠΑ/Β/2508/06-11-2017 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών στους διαδικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία υποβάλλοντας προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

«AsterS.p.A.»

«TRADETECH»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν παρατηρήσεις, τις οποίες οι οικονομικοί φορείς  χαρακτήρισανως  εμπιστευτικές.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) ΕΣΠΑ 2014-2020, άξονας προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής».

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL