Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και την συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ, του παρακείμενου πύργου αυτού και του περιφερειακού κτιρίου ΥΝΑΝΠ που βρίσκεται επί της οδού  ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.600,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων και αναλύεται σε 2.750,00€ για την συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων και σε 850,00€ για την προμήθεια πυροσβεστήρων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ 4ο, στο εξής τηλέφωνο : 2131371300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια και την συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ, του παρακείμενου πύργου αυτού και του περιφερειακού κτιρίου ΥΝΑΝΠ που βρίσκεται επί της οδού  ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά.» μέχρι και την 07–12–2017 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπουΤΠ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ και θα εξετασθούν δημόσια»

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL