Παροχής Διευκρινίσεων

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει την ακόλουθη διευκρίνιση, αναφορικά με την Αριθ. Πρωτ. : 2833.2-3/84072/2017/22-11-2017 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 3Ο, με θέμα : «Ματαίωση και Επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147) - για την προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών», (ΑΔΑ : ΩΧ6Σ4653ΠΩ-ΥΣ0, ΑΔΑΜ : 17PROC002293648) :

«Η απαίτηση της παρ. 4 (Γ.6) των τεχνικών προδιαγραφών, ήτοι “Να συνδέεται με ηλεκτρονικού τύπου πυξίδα” αφορά σε δυνατότητα διασύνδεσης του display με ηλεκτρονική πυξίδα. Ευνόητο είναι ότι στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού δεν ζητείται η προμήθεια πυξίδας».

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 22-11-2017 σχετική Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 3Ο

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL