Παροχή Διευκρινίσεων Σχετικά με την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων, (φορητοί πομποδέκτες VHF) για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Κατόπιν ερωτήματος οικονομικού φορέα διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης πιστοποιητικού από ΣΕΠΕ αναφορικά με την ύπαρξη παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας εις βάρος οικονομικού φορέα για χρονικό διάστημα δύο (02) ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς γίνεται γνωστό ότι δύναται να συμπεριληφθεί στον φάκελο «ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» την απάντηση του ΣΕΠΕ καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση Νομίμου Εκπροσώπου αυτού με την οποία θα δηλώνει την μη ύπαρξη παράβασης της εργατικής νομοθεσίας και τη μη επιβολή προστίμων εις βάρος του οικονομικού φορέα που εκπροσωπεί.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL