ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2017 Ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2017

Ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το
έργο δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο:
«Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή
του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS»
και κωδικό ΟΠΣ
(ΜIS) 5002707
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας-τιμής
Προϋπολογισμός: Τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ #483.871€#, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι εξακόσιες χιλιάδες ευρώ #600.000€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Μονάδα Β΄

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) ΕΣΠΑ 2014-2020, άξονας προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής».

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL