ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

1. Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.1-3/1639/2018/09-01-2018 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α 3Ο με θέμα : «Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών κτιριακών εγκαταστάσεων Υ.ΝΑ.Ν.Π., προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ  #74.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)» (ΑΔΑ: ΩΝΥΗ4653ΠΩ-ΞΙΦ, ΑΔΑΜ : 18PROC002530461) διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

1.1 Στην παράγραφο 2.19  του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης, εκ παραδρομής, αναγράφεται ο όρος «Επισημαίνεται ότι τα υλικά καθαριότητας και αναλώσιμα για όλα τα κτίρια του πίνακα 1 που θα χρησιμοποιηθούν (καθαριστικά πατώματος – χαρτί τουαλέτας – υγροσάπουνο κ.λ.π.) βαρύνουν τον Ανάδοχο» αντί του ορθού «Επισημαίνεται ότι τα υλικά καθαριότητας και αναλώσιμα για όλα τα κτίρια των πινάκων 1, 2 και 3 που θα χρησιμοποιηθούν (καθαριστικά πατώματος – χαρτί τουαλέτας – υγροσάπουνο κ.λ.π.) βαρύνουν τον Ανάδοχο». Η εν λόγω υποχρέωση του Αναδόχου για την παροχή υλικών καθαριότητας και αναλωσίμων με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του για όλα τα κτίρια των πινάκων 1, 2 και 3 (με εξαίρεση των υλικών καθαριότητας για τον βρεφονηπιακό σταθμό) προκύπτει σαφώς από τις λοιπές παραγράφους/ενότητες των Τεχνικών της Διακήρυξης, όπως παρατίθενται κατωτέρω.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων :

(α) στην παράγραφο 2.12 των Γενικών Όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών : «Ως προς τον τεχνικό εξοπλισμό καθαρισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον με μέριμνα ευθύνη και δαπάνες του: (…)

· Σάρωθρα ξηρού καθαρισμού και αντίστοιχα κοντάρια. ·  Φαράσια. ·  Καθαριστήρες περσίδων.  · Σφουγγαρίστρες και αντίστοιχα κοντάρια. ·  Γάντια οικιακού τύπου.  ·  Απορροφητικά πανιά καθαριότητας διαφόρων χρωμάτων τύπου WETTEX (σπογγοπετσέτας) και υφασμάτινα πανιά καθαριότητας. ·  Σφουγγαράκια καθαρισμού διαφόρων χρωμάτων και διαφόρων τύπων. (..)· Απορρυπαντικό τοίχων και δαπέδων, απορρυπαντικό τζαμιών, απορρυπαντικό και απολυμαντικό ειδών υγιεινής, χλώριο. ·  Ανθεκτικές πλαστικές σακούλες απορριμάτων (μαύρες ) μικρές και μεγάλες (…)».

(β) στην παράγραφο 2.15 των Τεχνικών Προδιαγραφών ορίζεται ότι : «Τα αναλώσιμα υλικά του εξοπλισμού (σφουγγαρίστρες, σφουγγάρια, πανιά κ.α.) θα ανανεώνονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου όποτε αυτό απαιτείται».

(γ) στην παράγραφο 2.16 : «Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και να χρησιμοποιεί αναλόγως με την επιφάνεια καθαρισμού : 1. Απορρυπαντικά καθαριστικά δαπέδου 2. Υγρό καθαριστικό μοκετών 3.  Απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων ρύπων 4. Υγρό καθαριστικό υαλοπινάκων και καθρεπτών 5. Αφαιρετικό αλάτων από βρύσες και είδη υγιεινής 6. Γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών 7. Αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη για διάφορα είδη δαπέδων (Linoleum, μάρμαρο, πλαστικό δάπεδο)».

(δ) στις παραγράφους 2.17 και 2.18 των Τεχνικών Προδιαγραφών εξειδικεύονται τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα από τον Ανάδοχο υλικά.

(ε) στις παραγράφους 3.3.1.7 και 3.3.1.8 αναφέρεται η υποχρέωση του αναδόχου για τροφοδοσία και αδιάλειπτη ύπαρξη υγρού σαπουνιού και χαρτιών υγείας για τα κτίρια των Πινάκων 1 και 2, όπως ισχύει ομοίως και από τις παραγράφους 4.3.1.7 και 4.3.1.8 για τα κτίρια του Πίνακα 3.

2. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι τα υλικά καθαριότητας και αναλώσιμα, όπως αυτά περιγράφονται  στις επιμέρους παραγράφους/ ενότητες των Τεχνικών Προδιαγραφών βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία και αφορούν όλα τα κτίρια των πινάκων 1, 2, 3. Εξαιρούνται μόνο τα υλικά και αναλώσιμα του κτιρίου του Παιδικού - Βρεφονηπιακού Σταθμού, όπως αναφέρεται ρητά στην παράγραφο 4.4.4 «Τα υλικά καθαριότητας για τον παιδικό – βρεφονηπιακό σταθμό βαρύνουν την Δ.Π. Δ΄».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL