Περίληψη Απόφασης Ματαίωσης και Επανάληψης του διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί με την αριθμ. 12/2017 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ηματαίωση του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αριθ. 12/2017 διακήρυξη Υ.Ν.Α.Ν.Π/Γ.Δ.Ο.Υ/ΔIΠΕΑ 2ο για την “Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Στεγαζόμενων Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα από 01-01-2018 ή άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω ημερομηνίας κατά την υπογραφή της, έως και την 31-12-2019”, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ #360.000,00# (#15.000,00€# ανά μήνα) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, και επανάληψήτου με τροποποίηση των όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.:2832.1/12382/2018/14-02-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΙΘ4653ΠΩΙΨ0) Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL