Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης υφιστάμενης μηχανογραφικής εφαρμογής Λογιστηρίου Τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας & Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ./Τ.Ε.Ο.Θ. οικονομικού έτους 2018.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #9.500,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Κ.Λ. Πειραιά/Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο  εξής τηλέφωνο : 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης  υφιστάμενης μηχανογραφικής εφαρμογής Λογιστηρίου Τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας & Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ./Τ.Ε.Ο.Θ. οικονομικού έτους 2018» μέχρι και την 27-03-2018 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 50, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς). Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν την 27-03-2018 στο κτίριο του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά με διεύθυνση Κεντρικό Λιμάνι Πειραιά θέση Παλατάκι, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL