Πράξη Επιβολής Προστίμου Α Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας

Επωνυμία Παραβάτη: 
Συμπλοιοκτησία Α/Κ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ Ν.ΜΥΡΙΝΑΣ 19 Ι.ΒΕΗΣ - Β.ΒΕΗΣ (νομ.εκπροσ/νη)
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 20-02-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:45 διαπιστώθηκε ότι: ως συμπλοιοκτησία του Α/Κ "ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ" Ν.Μύρινας 19 διακίνησε ιχθύες για εμπορία - πώληση με το ΦΔΧ ψυγείο με αριθ. κυκλοφορίας ΝΧΥ 1611 προς την εταιρεία ΜΑΡΙΝΕΟ ΙΚΕ , χωρίς να έχει αναγράψει στο Νο 154/ 19-02-2018 συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων (δελτίο αποστολής) τις ενδείξεις : α) εμπορική και επιστημονική ονομασία των ειδών (επί του δελτίου αποστολής αναγραφόταν ο κωδικός FAO των ιχθύων και β) ακριβή αριθμό των μέσων συσκευασίας (ιχθυοκιβώτια) τα οποία βρέθηκαν να είναι είκοσιτέσσερα (24), ενώ επί του δελτίου αποστολής αναγράφονταν δώδεκα (12) δέματα.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL