Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την “Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 090” συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)» που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/15814/2018/28-02-2018 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχε στη διαδικασία / υπέβαλλε προτάσεις ο παρακάτω οικονομικός φορέας:

  • «TRADE TECH»

του οποίου οι προτάσεις/παρατηρήσεις χαρακτηρίστηκαν ως εμπιστευτικές λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL