Παροχή Διευκρινήσεων

Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.2–2/ 27967 /2018/18-04-2018 Δημοσίευση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια είκοσι (20) συνολικά ζευγών ακουστικών αεροπορικού τύπου για την κάλυψη αναγκώνΥπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής)διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

α) Τα υπό προμήθεια είδη αποτελούν αεροπορικό υλικό και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία απαλλάσσονται ΦΠΑ.

β) Ο λειτουργικός έλεγχος, όπως αυτός περιγράφεται στο εδάφιο Β της παραγράφου VII(Έλεγχοι κατά την Παραλαβή) είναι δειγματοληπτικός και ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αυτού είναι ολίγων λεπτών.

γ)Οι κρατήσεις που βαρύνουν την παρούσα προμήθεια είναι οι ακόλουθες:

     4% επί της καθαρής αξίας υπέρ ΜΤΝ.

     2% επί της καθαρής αξίας υπέρ ΕΛΟΑΝ (πρώην ΤΑΝ).

     2% χαρτόσημο επί των ανωτέρω κρατήσεων.

     0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.

    3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ .

    0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Επί της αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.

 

 

   3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Ε.Π.

 20% υπέρ ΟΓΑ επί των χαρτοσήμων.

δ) Ο χρόνος δημοσίευσης παρατείνεται κατά 15 ημέρες, ήτοι μέχρι την 08-05-2018.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL