Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την προμήθεια και εν συνεχεία υποστήριξη προσομοιωτή μηχανοστασίου στο πλαίσιο του έργου “Συμπλήρωση – αναβάθμιση Εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ Κρήτης ” που ανακοινώθηκε με την από 05-04-2018 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών και παρατάθηκε με την από 19-04-2018 Ανακοίνωση Παράτασης στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχε στη διαδικασία / υπέβαλλε προτάσεις ο παρακάτω οικονομικός φορέας:

  • «TRADE TECH»

του οποίου οι προτάσεις/παρατηρήσεις χαρακτηρίστηκαν ως εμπιστευτικές λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL