Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την Προμήθεια / Συντήρηση Δορυφορικών Ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRBs) και Προμήθεια ανταλλακτικών/αναλωσίμων εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών” συνολικού προϋπολογισμού 59.999,00 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ, όπου προβλέπεται)» που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/27875/2018/17-04-2018 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

·   «ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ»

·   «SRH MARINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕ»

των οποίων οι προτάσεις/ παρατηρήσεις χαρακτηρίστηκαν ως εμπιστευτικές λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL