Οριστικοί Πίνακες Συμμετεχόντων & Απορριφθέντων – Πίνακες ανά ιατρική ειδικότητα υποψηφίων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρών) έτους 2017

1. Ανακοινώνεται ότι, την 09-05-2018, ημέρα Τετάρτη, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, οι κάτωθι Πίνακες του διαγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2017:

  Α) Οι Οριστικοί Αλφαβητικοί Πίνακες Συμμετεχόντων (πρώτα τα στοιχεία των γυναικών υποψηφίωνκαι Απορριφθέντων υποψηφίων, όπως αυτοί καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.: 490/07-05-2018 Απόφασης Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)/ Τμήμα Ε΄. 

 Β) Οι Πίνακες Συμμετεχόντων, ανά ιατρική ειδικότητα των υποψηφίων (Αναισθησιολόγου, Πνευμονολόγου – Φυματιολόγου και Ιατρού με ειδικότητα Ιατρική της Εργασίας), κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού μορίων και βαθμό προτεραιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 1 Κεφάλαιο Α΄ της οικείας Προκήρυξης, όπως αυτοί προέκυψαν βάσει του Οριστικού Αλφαβητικού Πίνακα Συμμετεχόντων.

2.  Ο συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων του οικείου διαγωνισμού,  καθώς και το Πρόγραμμα Υψομέτρησής τους, θα αναρτηθούν ομοίως στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με αμέσως επόμενη ανακοίνωσή μας.

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL