Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ Α' Λ/Τ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 16-03-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 00:25 , ως εταιρεία εμπορίας ιχθύων διακίνησε για εμπορία -πώληση, με το αριθ.000165/14-03-2018 δελτίο αποστολής προς την "ART FISH ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.", είκοσι (20) κιλά ιχθύες του είδους κεφάλας ( pagellus bogavareo) μικρού μεγέθους, διαστάσεων από είκοσι (20) έως εικοσιπέντε (25) εκατοστά [κάτω του ελαχίστου επιτρεπόμενου μεγέθους των τριάντα τριών (33) εκατοστών , όπως αυτό ορίζεται από το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006].

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
2 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL