Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου - Ανακοίνωση Πρόσκλησης για Διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙΠΕΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την “Προμήθεια και Αναβάθμιση εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής” και συγκεκριμένα για τα κάτωθι είδη:

1. «Προσομοιωτής ECDIS-RADAR/ARPA» (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 290.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
2. «Προσομοιωτής γεφύρας (full mission bridge)» (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 400.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
3. «Εργαστήριο Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίων» (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 120.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
4. «Εργαστήριο: Τεχνουργείο- μηχανουργείο» (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 250.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
5. «Εργαστήριο: Τεχνουργείο - ηλεκτροσυγκολλητήριο» (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 50.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
6. «Εργαστήριο: Τεχνουργείο-CAD-CAM (CNC)» (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 130.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
7. «Εργαστήριο ναυτικής ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρονικών- ηλεκτρικής ισχύος» (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 150.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
8. «Εργαστήριο αυτομάτου ελέγχου» (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 130.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ,
9. «Σύστημα εκκένωσης τύπου MES (Marine Evacuation System)» (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 200.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
10. «Μηχανοκίνητη σωστική λέμβος (βαρύτητας) με σύστημα καθαίρεσης» (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 180.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
11. «Μηχανοκίνητη ταχύπλοη λέμβος διάσωσης με επωτίδα» (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 110.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
12. «Σκάφος επιβίωσης-κωπήλατη δεκαεξάκωπη λέμβος» (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 70.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Ο Τεχνικός Διάλογος διενεργείται ανοικτά και δημόσια με στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής και τη συλλογή πληροφοριών επί ζητημάτων που κρίνονται ουσιώδη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών. H συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία του Τεχνικού Διαλόγου δεν είναι δεσμευτική. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στα επισυναπτόμενα Ερωτηματολόγια Τεχνικού Διαλόγου αρχικές τεχνικές απαιτήσεις για έκαστο είδος της επικείμενης προμήθειας, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Τεχνικού Διαλόγου. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Τεχνικού Διαλόγου, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα την βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια του Τεχνικού Διαλόγου θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και YNANΠ (www.yen.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, υπό την επιφύλαξη χαρακτηρισμού πληροφοριών από τους οικονομικούς φορείς ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς να δηλώνουν ρητά τις πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές, προκειμένου αυτές να μη δημοσιοποιηθούν. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Επισημαίνεται ότι, κατά την καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, οι εν λόγω παρατηρήσεις/σχόλια αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας του Τεχνικού Διαλόγου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να συμπληρώνουν τη φόρμα υποβολής σχολίων στο ΕΣΗΔΗΣ και να αποστέλλουν συμπληρωμένα τα Έντυπα Τεχνικού Διαλόγου ή/και να ζητήσουν διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Διαλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr ή/και στο Fax 213-1371361 της Δ/νσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι και την 18-06-2018, ημέρα Δευτέρα, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας του Τεχνικού Διαλόγου.

 

Η παρούσα ανακοίνωση και το επισυναπτόμενο Έντυπο Τεχνικού Διαλόγου θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του YNANΠ (www.yen.gr) στο σύνδεσμο Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις -> Δημόσιες Διαβουλεύσεις Έργων.

 

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία του Τεχνικού Διαλόγου.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL