Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 03/2018

Ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο:

«Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –

Υποέργο 1: Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5007849

 

Κριτήριο ανάθεσηςΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής

 

Προϋπολογισμός: Διακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ #201.612,90€#, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ #250.000€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Αναθέτουσα ΑρχήΕπιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

ΧρηματοδότησηΤο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020) ΕΣΠΑ 2014-2020, άξονες προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 2Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)».

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη 03/20181.63 MB
Περίληψη 03/2018586.39 KB
eees_odigies.pdf227.65 KB
espd-request.pdf101.73 KB

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL