Ανακοίνωσης Διενέργειας Κλήρωσης για ανάδειξη μελών ΕΠΠΕ για το έργο: "Τεχνικός Σύμβουλος MARIS"

Θέμα:Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη τριών μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ),  για το έργο με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης και Διαχείρισης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)»” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου».

 Κατ’ εφαρμογή της περ. ε της παραγράφου 11 του άρθρ. 221 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ανακοινώνεται ότι στις 14/6/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη τριών μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο με τίτλο Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης και Διαχείρισης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)»” (Ε.Δ. ΕΣΠΑ/Β/1555/4-6-2018 Απόφαση κατακύρωσης), στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου (ΣΑΕ 189/6).

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Πύλες Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από την Επιτροπή διενέργειας κληρώσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΝΑΝΠ (website: www.hcg.gr, www.yen.gr).

 

 

                                                                                                      Η Προϊσταμένη Ε.Δ.ΕΣΠΑ

     

                                                                                                                    Α. ΦΩΚΑ

                                                                                                                                                   

Κατηγορία:


Wildcard SSL