Παροχή Διευκρινήσεων

1. Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.2-2/39094/2018/24-05-2018 Δημοσίευση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας SPATE100 για κάλυψη αναγκών ΠΛΣ-420 διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

α) Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο οδηγιών της αντλίας.

β) Ο χρόνος δημοσίευσης παρατείνεται για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 23-06-2018.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση. 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Εγχειρίδιο οδηγιών αντλίας SPATE100372.59 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL