Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

(α) για τη συντήρηση υφιστάμενου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών, μηνιαίου κόστους έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών #6.187,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και
 
(β) για την συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού του ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., Μ.Π.Υ. και ΙΔΑΧ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ #37.200,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

 

Ημ/νία:      26 – 06– 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄

Τόπος διενέργειας: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL