Παροχή Διευκρινήσεων

Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.2-2/39094/2018/24-05-2018 Δημοσίευση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την ΑΠ: 2833.2–2/ 43955 /2018/12-06-2018 Δημοσίευση Παροχής διευκρινίσεων αναφορικά με την προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας SPATE 100 για κάλυψη αναγκών ΠΛΣ-420 διευκρινίζεται τα υπό προμήθεια είδη είναι το σύνολο των ειδών που περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο οδηγιών της αντλίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση .

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL