Παροχή Διευκρινήσεων

Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.2–2/ 44708 /2018/14-06-2018 Δημοσίευση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., διευκρινίζεται ότι παύει η διαδικασία προμήθειας  για το είδος με α/α 1 του πίνακα της παραγράφου ΙΙ του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών, ήτοι «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MERCURY» προϋπολογισθείσας αξίας #2.500,00#.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL