ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Επιβάλλουμε στην εταιρεία «ΙΟΝΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(όπως νομίμως εκπροσωπείται), με έδρα τον Πειραιά, Α.Φ.Μ. 998566606, Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, πλοιοκτήτρια του Ε/Γ–Ο/Γ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Ν.Π. 11041 επί του οποίου λειτουργεί το εν λόγω Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/07-08-2013 & σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 περίπτωση Δ της Υ.Α. 91354 (ΦΕΚ 2983 Β΄/30-08-2017), όπως ισχύει, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), διότι κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 14-06-2018, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί επί του πλοίου Ε/Γ- Ο/Γ  «ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Ν.Π. 11041, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε ανηρτημένη πινακίδα σε εμφανές σημείο στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα ίδιου μεγέθους, η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» και στην αγγλική γλώσσα ως εξής: “CONSUMERISNOTOBLIGEDTOPAYIFTHENOTICEOFPAYMENT(RECEIPT-INVOICE) HASNOTBEENRECEIVED.


Wildcard SSL