Διενέργεια Ενημερωτικών Συναντήσεων για την ‘’ Προμήθεια οχημάτων τύπου SUV & οχημάτων τύπου Pick-Up

Από την αρμόδια Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η διενέργεια ανοιχτών και δημόσιων ενημερωτικών συναντήσεων, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για νέες τεχνολογικές εξελίξεις στα πλαίσια κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την ‘’Προμήθεια Οχημάτων τύπου SUV και Οχημάτων τύπου Pick-Up’’ και συγκεκριμένα για τα κάτωθι είδη:

i) <<Προμήθεια Εκατόν πενήντα (150) οχημάτων τύπου SUV>> (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 4.250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),

ii) <<Προμήθεια Πενήντα (50) οχημάτων τύπου Pick-Up>> (εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.750.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα διενεργούνται ανοικτά και δημόσια με στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη συλλογή πληροφοριών επί ζητημάτων που κρίνονται ουσιώδη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι όλες οι προτάσεις – παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημερωτικών συναντήσεων, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα την βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού. Οι ανωτέρω ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο κτήριο του ΥΝΑΝΠ κατόπιν αιτήσεων που μπορούν να αποστέλλουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες στο dem.a.ps@hcg.gr (τηλ. 2131371146- 1096)

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL