Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 13-07-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη:

α)του 1ου Τακτικού Μέλους και του Αναπληρωτή αυτού της ΄΄Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. έτους 2018-2019΄΄ και

β)του τακτικού Γραμματέα της ΄΄Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών σε θέματα προμηθειών έτους 2018-2019΄΄,

κατόπιν ενημέρωσης της Υπηρεσίας μας από την αρμόδια Διεύθυνση, ότι τα στελέχη τα οποία είχαν αναδειχτεί με την από 14 Ιουνίου 2018 κλήρωση, κωλύονται για λόγους αναγόμενους στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL